What is Article 2 of Philippine constitution all about?

What is Article 2 of Philippine constitution all about?

Article II, Section 2: “The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land and adheres to the policy of peace, equality, justice.”

What is the meaning of Article 2 Section 9 of the Philippine Constitution?

Whereas, Section 9 of Article II of the 1987 Constitution ofthe Philippines provides: “Section 9. The State shall promote a just and dynamic social order that will. ensure the prosperity and independence of the nation and free the people from. poverty through policies that provide adequate social services, promote full.

What is the importance of the Philippine Constitution in the lives of Filipino essay?

The constitution is based on important principles that help to ensure government by popular sovereignty. The Constitution set those limits so that citizen know what their government is allowed to do and what it is not allowed to do The Articles of Confederation were not working.

What is the meaning of Article 2 Section 10?

Section 10. No person shall be compelled in any criminal case to give evidence against himself, or be twice put in jeopardy for the same offense.

What is the meaning of Philippine Constitution?

The foundation of the system of government of the Philippines is the constitution. Constitution defined: In its broad sense, the term constitution refers to the “body of rules and principles in accordance with which the powers of sovereignty is regularly exercised.”

What is Article 2 of Constitution of the Philippines 1987?

THE 1987 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES – ARTICLE II THE 1987 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES – ARTICLE II ARTICLE II DECLARATION OF PRINCIPLES AND STATE POLICIES PRINCIPLES

What is Article 26 Section 26 of the Philippine Constitution?

The State shall ensure the autonomy of local governments. SEKSYON 26. Dapat seguruhin ng Estado ang pantay na pag-uukol ng mga pagkakataon para sa lingkurang pambayan, at ipagbawal ang mga dinastiyang politikal ayon sa maaaring ipagkahulugan ng batas. Section 26.

What is the meaning of Section 4 of the Philippine Constitution?

SEKSYON 4. Ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay paglingkuran at pangalagaan ang sambayanan. Maaaring tawagan ng pamahlaan ang sambayanan upang ipagtanggol ang Estado, at sa ikatutupad niyon, ang lahat ng mga mamamayan ay maaaring atasang maghandog ng personal na serbisyo militar o sibil, sa ilalim ng kondisyong itinatakda ng batas. Section 4.

When was the Constitution of the Philippines declared a republic?

THE 1987 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES – ARTICLE II THE 1987 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES – ARTICLE II ARTICLE II DECLARATION OF PRINCIPLES AND STATE POLICIES PRINCIPLES Section 1. The Philippines is a democratic and republican State.